• Snelle verzending
 • Dagelijks nieuwe speciaal bieren
 • Levering aan EU-landen

4.8

Algemene Voorwaarden

Placeholder

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring
Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - De kosten in geval van herroeping door de consument
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Naleving overeenkomst en garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 - Minimale leeftijd
Artikel 20 - Allergieën
Artikel 21 - Privacyverklaring

Artikel 1 - Definities

 1. Bedenktijd: onder bedenktijd verstaat Beerdome de wettelijke termijn van 14 dagen (herroepingsrecht) waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht en de overeenkomst, zoals gesloten via internet, zonder opgave van redenen kan annuleren;
 2. Consument: de consument is de natuurlijke persoon die een bestelling plaatst via Beerdome.nl;
 3. Dag: met een dag bedoelt Beerdome een kalenderdag;
 4. Werkdag: onder een werkdag verstaat Beerdome een dag die valt op een maandag tot en met vrijdag, waarbij officieel erkende feestdagen uitgezonderd worden;
 5. Digitale inhoud: dit zijn de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Overeenkomst: dit is de overeenkomst die strekt tot de levering van goederen gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: hiermee bedoelt Beerdome elk hulpmiddel, waaronder ook e-mail, dat de consument of Beerdome zelf in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een dusdanige manier dat toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Ondernemer: de ondernemer is de natuurlijke persoon die handelt onder de naam Beerdome en die via internet producten aanbiedt aan consumenten;
 9. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in verband met de afname van producten. In verband met het sluiten van de overeenkomst wordt gebruik gemaakt van technieken voor communicatie op afstand. Hierbij kan gedacht worden aan e-mail;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: hieronder verstaat Beerdome het middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer; de heer Ronald Renkema, handelend onder de naam Beerdome
Vestigingsadres en bezoekadres; Legolaan 12, 9861AT Grootegast, Nederland
E-mailadres; [email protected]
KvK-nummer;68251262
BTW-identificatienummer; NL001445809B51


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing op het volledige aanbod van de ondernemer en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. De consument kan deze voorwaarden te allen tijde raadplegen op de website www.beerdome.nl en www.beerdome.be.


Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aangeboden product of actie een beperkte geldigheidsduur heeft en/of er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk bij het aangeboden product of de actie vermeld.
 2. De aangeboden producten bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Indien er sprake is van kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, dan bindt dit Beerdome niet.


Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden geaccepteerd en aanvaard heeft, onder voorbehoud van het gestelde in lid 4 van deze algemene voorwaarden.
 2. Het aanbod wordt door de consument aanvaard langs de elektronische weg. De ondernemer bevestigt de aanvaarding van het aanbod eveneens langs de elektronische weg. Tot het moment dat de ontvangst van de aanvaarding door de ondernemer is bevestigd, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Aangezien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen in verband met de beveiliging van de elektronische overdracht van data en tevens draagt hij zorg voor een veilige webomgeving. De ondernemer draagt eveneens zorg voor passende veiligheidsmaatregelen in verband met elektronisch betalen door de consument.
 4. De ondernemer verstuurt uiterlijk bij de levering van het aangeboden product, de volgende informatie digitaal naar de consument:
  a. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument terecht kan met klachten;
  b. de voorwaarden omtrent het herroepingsrecht en informatie over de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; indien van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:

 1. Bij de aankoop van een product heeft de consument gedurende 14 dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, het bestelde product heeft ontvangen. Indien er sprake is van meerdere zendingen, gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument de laatste zending heeft ontvangen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument mag niet verplicht worden tot het opgeven van zijn redenen.


Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd gaat de consument zorgvuldig om met het geleverde product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken, voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. Hierbij is het uitgangspunt dat de consument het product slechts mag vasthouden en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou kunnen doen.


Artikel 8 – De kosten in geval van herroeping door de consument

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij het product aan de ondernemer.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. De bewijslast en het risico voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De kosten die gepaard gaan met de terugzending van het product, komen voor rekening van de consument.
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle verdere aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. De ondernemer stuurt een ontvangstbevestiging indien de consument op elektronische wijze een melding van herroeping heeft gemaakt.
 2. De kosten die de consument betaald heeft voor het product, worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de retourzending of herroeping, terugbetaald door de ondernemer aan de consument.
 3. Bij de terugbetaling gebruikt de ondernemer hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met of verzoekt om een andere methode. Er zijn voor de consument geen kosten verbonden aan de terugbetaling.
 4. Indien de consument ervoor heeft gekozen om een duurdere methode van levering te gebruiken dan de goedkoopste standaardlevering, dan hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen aan de consument.


Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer heeft de mogelijkheid om de navolgende producten uit te sluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.


Artikel 11 – De prijs

 1. De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het eerste lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, aanbieden met variabele prijzen. Indien hiervan sprake is, wordt dit bij het aanbod vermeld.
 3. De genoemde prijzen van de aangeboden producten zijn inclusief btw.


Artikel 12 – Naleving overeenkomst en garantie

 1. De ondernemer zorgt ervoor dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties zoals vermeld bij het aanbod, aan de normale eisen van deugdelijkheid en aan de op de datum  van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen, dan wel overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, leverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op basis van de overeenkomst op de ondernemer kan doen gelden.


Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen van bestellingen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat door de consument aan de ondernemer kenbaar is gemaakt. Gekozen kan worden voor aflevering op een PostNL-locatie.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is geschreven, voert de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen uit, tenzij een andere termijn is overeengekomen met de consument. In het geval dat de bezorging vertraging oploopt, of in het geval dat een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hierover geïnformeerd. Dit gebeurt binnen 30 dagen nadat de bestelling door de consument geplaatst is. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en daarbij bestaat er eventueel recht op een schadevergoeding. Onder spoedige levering verstaat Beerdome het volgende: indien de consument op werkdagen voor 16.00 uur een bestelling plaatst, dan vindt de bestelling de volgende dag plaats. Indien een bestelling na 16.00 uur of op een niet-werkdag geplaatst wordt, dan vindt verzending op de eerst volgende werkdag plaats.
 4. Indien er in navolging op het voorgaande lid sprake is van ontbinding, zorgt de ondernemer ervoor dat de consument het betaalde bedrag terugbetaald krijgt.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde producten berust bij de ondernemer, totdat de producten bezorgd zijn aan de consument of aan een vooraf aangewezen vertegenwoordiger, indien deze aan de ondernemer bekend is gemaakt.


Artikel 14 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde opzeggen. Hierbij dienen de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand in acht genomen te worden.   
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde tegen het einde van de overeengekomen duur opzeggen. Hierbij dienen de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand in acht genomen te worden.  


Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders overeengekomen is, dient het door de consument verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 14 dagen nadat de bedenktermijn is ingegaan, dan wel binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, indien er geen sprake is van een bedenktermijn. Wanneer er sprake is van een overeenkomst in verband met het verlenen van een dienst, vangt de bedenktermijn aan op de dag volgend op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij het verkopen van producten aan consumenten, mag de consument in de algemene voorwaarden nooit verplicht worden om een vooruitbetaling van meer dan 50% te voldoen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld en uit eigen beweging aan de ondernemer te melden.
 4. Indien er sprake is van wanbetaling door de consument, heeft de ondernemer het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen.


Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Beerdome beschikt over een klachtenprocedure die voldoende bekend gemaakt is en gaat bij de behandeling van eventuele klachten uit van deze klachtenprocedure.
 2. Klachten die de consument heeft over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn van 14 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk ingediend worden bij Beerdome.
 1. De bij de ondernemer ingediende klachten dienen binnen een redelijke termijn van 14 dagen beantwoord te worden door de ondernemer, gerekend vanaf de datum dat de klacht ontvangen is. Mocht voorzien worden dat de klacht een langere verwerkingstijd nodig heeft, dan wordt binnen de termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging verzonden door de ondernemer, alsmede een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord zal ontvangen.
 2. Er ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, indien een klacht niet binnen een redelijke termijn van 14 dagen dan wel binnen maximaal drie maanden na het indienen van de klacht, in onderling overleg opgelost kan worden.


Artikel 17 – Geschillen

 1. Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.


Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Indien er sprake is van aanvullende bepalingen of van bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken, dan mag dit niet ten nadele zijn van de consument. Deze aanvullende of afwijkende bepalingen worden op zodanige wijze vastgelegd, dat deze door de consument opgeslagen kunnen worden.

 

Artikel 19 – Minimale leeftijd

De bezoeker van www.beerdome.nl dient zijn leeftijd in te voeren middels de 'agecheck', alvorens hij wordt toegelaten op de website. De minimumleeftijd voor het bezoeken  van de website, dan wel voor het doen van aankopen op de website, is 18 jaar. Indien een bestelling geplaatst wordt via www.beerdome.nl, dan dient eerst een account aangemaakt te worden door de consument. Dit account kan aangemaakt worden met gegevens als een e-mailadres, geboortedatum en wachtwoord. De consument kan hiermee eenvoudig inloggen op de website. Bij de aflevering van de bestelling dient de bezorger de leeftijd te controleren van degene aan wie de bestelling afgeleverd wordt. De bezorger zal derhalve vragen om een legitimatiebewijs. Deze leeftijdscontrole van de ontvanger geldt in ieder geval tot de leeftijd van 25 jaar. Onder geldige legitimatiebewijzen worden in ieder geval nationale paspoorten en Europese identiteitsbewijzen verstaan. Indien niet voldaan is aan het leeftijdsvereiste, zal de bestelling niet afgeleverd worden. Indien de bestelling niet geleverd kon worden gezien het niet voldoen aan het leeftijdsvereiste, zullen annuleringskosten ter hoogte van €10,00 in rekening gebracht worden.

 

Artikel 20 – Allergieën

Beerdome vermeldt ingrediënten waarvoor de consument allergisch kan zijn, zoals noten en lactose, zoveel mogelijk op de website bij de beschrijving van het bier, de cider of de mede. Beerdome is niet aansprakelijk voor allergische reacties, die kunnen volgen wanneer een iemand een product drinkt, dat bij Beerdome gekocht is. De consument blijft altijd zelf verantwoordelijk en dient het etiket van het product zorgvuldig te lezen, voordat het product gedronken wordt. Twijfelt de consument? Dan kan deze contact opnemen met Beerdome via [email protected] of met de brouwerij die het product gemaakt heeft.

Artikel 21 – Privacyverklaring

Beerdome, gevestigd aan Legolaan 12, 9861AT Grootegast, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.beerdome.nl
Legolaan 12
9861AT Grootegast

Persoonsgegevens die wij verwerken
Beerdome verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch)
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Beerdome heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Onze bezoekers dienen 18 jaar te zijn en onze producten worden niet verkocht aan bezoekers die jonger zijn dan18 jaar. De identiteit en leeftijd kan geverifieerd worden door een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beerdome verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Beerdome neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beerdome bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Beerdome verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Beerdome blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beerdome gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Beerdome gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beerdome. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beerdome neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Klarna
Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden voor u kan afstemmen. Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met
Klarna's eigen privacyverklaring

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0